Przesłony przeciwfiltracyjne z zawiesiny samotwardniejącej w technologii Trench Mix stosowane są w następujących obszarach budownictwa:

 • uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych i zapór ziemnych,
 • uszczelnienie rowów, kanałów itp.,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego pod obiekty inżynierskie (m.in. nasypy drogowe, kolejowe,
 • budynki, zbiorniki oraz przepusty podziemne),
 • zabezpieczenie wykopów przed napływem wody,
 • izolacja składowisk odpadów.

Iniekcje wysokociśnieniowe jet-grouting mogą mieć następujące zastosowania:

 • wzmocnienie gruntu pod fundamentami istniejących budynków,
 • głębokie posadowienie nowobudowanych obiektów wykonywanych w sąsiedztwie istniejących budynków,
 • obudowa zewnętrzna tuneli w gruntach nieskalistych (obudowa może stanowić osłonę wodoszczelną),
 • uszczelnianie spękanych budowli poprzez wykonanie osłony z cemento-gruntu,
 • wykonanie wodoszczelnych ekranów poziomych (korek) poniżej dna projektowanego wykopu,
 • wykonanie szczelnych palisad (zabezpieczających przed napływem wody gruntowej).

Sprzęt stosowany do wykonywania iniekcji:

 • wielozadaniowe wiertnice KLEMM Atlas Copco, MDT na podwoziu gąsienicowym,
 • pompa wysokociśnieniowa Halliburton, HDI Obermann, Tecniwell,
 • automatyczny mieszalnik CCP typ MP18, Obermann typ OMP800,
 • system monitoringu z możliwością zapisu danych (kontrolujący m.in. głębokość wiercenia, ciśnienie, wydatek i parametry iniekcji, czas iniekcji),
 • silosy na cement.

Pliki do pobrania: Iniekcja jet-grouting

Typy zastosowań:

 • posadowienie pośrednie obiektów inżynierskich (m.in. nasypy drogowe, kolejowe, ekrany akustyczne, budynki, zbiorniki oraz przepusty podziemne),
 • konstrukcje oporowe,
 • stabilizacja i uszczelnianie gruntu,
 • zabezpieczanie gruntu przed upłynnieniem,
 • ekrany i przesłony przeciwfiltracyjne modernizowanych zapór ziemnych.

Sprzęt stosowany do wykonywania pali CFA:

 • wielozadaniowe wiertnice BAUER typ RTG RG16T lub RTG RG18T na podwoziu gąsienicowym,
 • samojezdne pompy do betonu,
 • wibromłoty z żurawiami samochodowymi dla zabudowy zbrojenia sztywnego.

Typy zbrojenia pali CFA:

 • zbrojenie sztywne – kształtowniki stalowe (HEB, IPE, ceowniki, rury itp.),
 • zbrojenie miękkie – kosze z prętów stalowych.

Pliki do pobrania: Pale CFA

Kolumny DSM (Deep Soil Mixing) stosowane są w następujących obszarach budownictwa:

 • posadowienie obiektów inżynierskich (m.in. nasypy drogowe, kolejowe, budynki, zbiorniki oraz przepusty podziemne),
 • konstrukcje oporowe,
 • stabilizacja i uszczelnianie gruntu,
 • zabezpieczanie gruntu przed upłynnieniem,
 • ekrany i przesłony przeciwfiltracyjne modernizowanych zapór ziemnych.

Sprzęt stosowany do wykonywania kolumn DSM:

 • wielozadaniowe wiertnice BAUER typ RTG RG16T lub RTG RG18T na podwoziu gąsienicowym,
 • pompy wysokociśnieniowe Halliburton, HDI Obermann, Tecniwell,
 • system monitoringu z możliwością zapisu danych,
 • wibromłoty z żurawiami samochodowymi dla zabudowy zbrojenia sztywnego,
 • silosy na cement.

Typy zbrojenia kolumn DSM:

 • zbrojenie sztywne – kształtowniki stalowe (HEB, IPE, ceowniki, rury itp.)

Pliki do pobrania: Kolumny DSM

Mikropale wykonywane przez naszą firmę opierają się na elementach systemowych Batory, Gonar lub Titan.
Typy zastosowań:

 • zabezpieczenia skarp i zboczy,
 • stabilizacja osuwisk,
 • wzmacnianie konstrukcji oporowych, tj. kotwienie ścianek z grodzic stalowych ii ścianek berlińskich,
 • wzmacnianie nasypów,
 • wykonywanie fundamentów,
 • wzmacnianie istniejących fundamentów.

Sprzęt stosowany do wykonywania mikropali iniekcyjnych:

 • zestawy iniekcyjne obejmujące wiertnice KLEMM i VERMEER wraz z mieszalnikami i pompami wysokociśnieniowymi Obermann lub Halliburton i urządzeniem do naprężania.